Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit document betreft de algemene voorwaarden van de eenmanszaak 123fotobehang, gevestigd aan ‘t ktom 5, 2011JM te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58815503. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 123fotobehang en koper met betrekking tot de producten van 123fotobehang.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: Koper van een product van 123fotobehang, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als consument, waaraan 123fotobehang zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan 123fotobehang in voorkomend geval diensten verricht.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen 123fotobehang en koper.

Partijen: De partijen in de overeenkomst, zijnde 123fotobehang en koper.

Product: Het door 123fotobehang geleverde fotobehang.

Behangservice: Indien koper hiervoor kiest, komt 123fotobehang het product zelf afleveren en aanbrengen.

B2B-overeenkomst: Business to Business overeenkomst: Overeenkomst tussen 123fotobehang en koper, waarin zowel 123fotobehang als koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Consumentenkoop: Koopovereenkomst gesloten door koper, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Recht van ontbinding: Bedenktijd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 123fotobehang en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 123fotobehang en koper waarop 123fotobehang deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden in dit document zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 123fotobehang, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 123fotobehang en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien 123fotobehang niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 123fotobehang in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offerte & aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van 123fotobehang zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 123fotobehang kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 123fotobehang daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 123fotobehang anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht 123fotobehang niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Levering & uitvoering

4.1 Levering zal plaatsvinden via PostNL, tenzij koper gebruik wenst te maken van de behangservice van 123fotobehang. In dat geval vindt levering plaats door 123fotobehang zelf.

4.2 123fotobehang zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.3 Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan 123fotobehang kenbaar heeft gemaakt.

4.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal 123fotobehang geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.

4.6 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal 123fotobehang het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 123fotobehang zich inspannen om, in overleg met koper, een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

4.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 123fotobehang tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan 123fotobehang bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.9 Transportkosten komen voor rekening van koper, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Prijs & betaling

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

5.2 De prijs van het product wordt via de website vastgesteld op basis van de door koper gevraagde maten.

5.3 De betaling van de producten op de website van 123fotobehang geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien koper gebruik wenst te maken van de behangservice, zal de prijs op basis van een offerte worden vastgesteld. De prijs is in dit geval afhankelijk van de maat van het product, het aantal benodigde mensen om het product aan te brengen en de woonplaats van koper.

5.5 Muren dienen zelf door de klant egaal, stofvrij en zo glad mogelijk worden opgeleverd. 

5.6 123fotobehang behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Garantie

6.1 123fotobehang staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

6.2 Eventuele gebreken of verkeerd dan wel beschadigd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan 123fotobehang schriftelijk te worden gemeld. In het geval van beschadigd geleverde producten dient koper de beschadiging aan te tonen alvorens het product te kunnen retourneren.

6.3 De garantie vervalt indien:

Koper ervoor kiest het product zelf of door een derde, niet zijnde 123fotobehang, aan te brengen.

Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden, niet zijnde 123fotobehang, heeft laten repareren en/of bewerken.

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van 123fotobehang.

Indien koper gebruik wenst te maken van de behangservice, dient koper zorg te dragen voor de kwaliteit van de muren waarop het product geplaatst dient te worden. De garantie vervalt indien een gebrek aan het product te wijten valt aan de kwaliteit van de muren.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door 123fotobehang in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 123fotobehang totdat koper alle verplichtingen uit de met 123fotobehang gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding & tussentijdse opzegging van de overeenkomst

8.1 123fotobehang is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst 123fotobehang ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen;

koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van 123fotobehang kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 123fotobehang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 123fotobehang kan worden gevergd.

8.2 Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is 123fotobehang gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 123fotobehang op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien 123fotobehang de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 Indien 123fotobehang op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 123fotobehang, zal 123fotobehang in overleg met koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan 123fotobehang is

toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan koper in rekening gebracht. 123fotobehang zal koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door 123fotobehang genoemde termijn te voldoen, tenzij 123fotobehang anders aangeeft.

8.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 123fotobehang vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 123fotobehang op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.7 Indien koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Overmacht

9.1 123fotobehang is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 123fotobehang geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 123fotobehang niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 123fotobehang heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 123fotobehang zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 123fotobehang kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Indien 123fotobehang ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 123fotobehang gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien 123fotobehang aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 123fotobehang is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 123fotobehang is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van koper om de juiste gegevens te verstrekken.

10.3 123fotobehang is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 123fotobehang aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 123fotobehang toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5 123fotobehang is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.6 Indien 123fotobehang aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 123fotobehang in geval van consumentenkoop beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een B2B-overeenkomst is de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7 De aansprakelijkheid van 123fotobehang is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van 123fotobehang.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Koper vrijwaart 123fotobehang voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 123fotobehang toerekenbaar is.

11.2 Indien 123fotobehang uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden 123fotobehang zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 123fotobehang, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 123fotobehang en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

Artikel 12 Verjaringstermijn

12.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 123fotobehang en de door 123fotobehang bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

12.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat koper 123fotobehang van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13 Recht van ontbinding

Bij levering van producten:

13.1 Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper of een vooraf door koper aangewezen en aan 123fotobehang bekend gemaakte vertegenwoordiger.

13.2 Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 123fotobehang retourneren, conform de door 123fotobehang verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.3 Wanneer koper gebruik wenst te maken van zijn recht van ontbinding is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan 123fotobehang. Het kenbaar maken dient koper te doen middels het modelformulier. Nadat koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht van ontbinding dient koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.4 Indien koper na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht van ontbinding resp. het product niet aan 123fotobehang heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

13.5 Bij levering van diensten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

13.6 Om gebruik te maken van zijn recht van ontbinding, zal koper zich richten naar de door 123fotobehang bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 Kosten in geval van gebruik recht van ontbinding

14.1 Indien koper gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

14.2 Indien koper een bedrag betaald heeft, zal 123fotobehang dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door 123fotobehang of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 Uitsluiting recht van ontbinding

15.1 Het in artikel 13 van deze algemene voorwaarden bedoelde recht van ontbinding geldt in geen geval voor B2B-overeenkomsten. Koper, wanneer handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kan op geen enkele manier aanspraak maken op het recht van ontbinding.

15.2 123fotobehang kan het recht van ontbinding van koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 3 en 4 van dit artikel. De uitsluiting van het recht van ontbinding geldt slechts indien 123fotobehang dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

15.3 Het recht van ontbinding geldt niet nadat het product door koper zelf is aangebracht, dan wel met uitdrukkelijke instemming van koper is aangebracht door 123fotobehang.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 123fotobehang partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.